DORUČENÍ A DÁREK ZDARMA KE KAŽDÉ OBJEDNÁVCE NAD 1475 kč

Bezpečnost a ochrana osobních údajů ǀ GDPR

Podmínky zpracování osobních údajů (jejich zjišťování, zpracování, ukládání)

1. Provozovatel osobních údajů:

Provozovatelem osobních údajů, tedy subjekt, který zpracovává osobní údaje dotčené osoby, je společnost Eko-sense cosmetics s.r.o., IČO: 45414866, Magurská 9, 058 01 Poprad (dále jen „Provozovatel“).
Ceníme si soukromí všech osob a respektujeme jejich právo na ochranu osobních údajů. Provozovatel postupuje při zpracování osobních údajů v souladu se zákonem č. 18/2018 Z.z, o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov dotknutých osôb a Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (všeobecné nařízení o ochraně údajů), (dále jen „Zákon“).
V souvislosti se svou činností zpracováváme osobní údaje na různé účely. Zpracování osobních údajů je nezbytné podle zvláštního předpisu nebo mezinárodní smlouvy, kterou je Slovenská republika vázána.
Provozovatel zpracovává osobní údaje pouze na zákonných právních základech: – plnění smlouvy nebo předsmluvních opatření, – plnění naší zákonné povinnosti podle zvláštního předpisu; – splnění úkolu realizovaného ve veřejném zájmu, – naplnění našich legitimních oprávněných zájmů, pokud nad těmito zájmy nepřevažují oprávněné zájmy dotčené osoby, – pokud je to nezbytné k ochraně života, zdraví nebo majetku dotčené osoby nebo jiné fyzické osoby. V ostatních případech zpracováváme osobní údaje dotčených osob pouze se souhlasem dotčené osoby, který může dotčená osoba kdykoli odvolat.

2. Účely a právní základ zpracování osobních údajů:

V případě existence smluvního vztahu dotčené osoby s Provozovatelem, Provozovatel zpracovává osobní údaje dotčených osob na základě právního titulu smlouvy, a to výlučně v rozsahu nezbytném k plnění účelů této smlouvy.
Provozovatel zpracovává za účelem řešení podnětů, vyřizování nedostatků a anket osobní údaje dotčených osob na základě právního titulu oprávněného zájmu nebo souhlasu dotčené osoby, a to výlučně v rozsahu jméno, příjmení, adresa, e-mail, telefonní číslo, jejichž zpracování je potřebné k dosažení uvedeného.
V případě, že dotčená osoba dobrovolně bez předchozího přičinění Provozovatele sdělí Provozovateli své osobní údaje, budou tyto osobní údaje Provozovatelem zpracovány v nezbytném rozsahu na základě právního titulu oprávněného zájmu (zejména za účelem posouzení žádosti dotčené osoby a poskytnutí odpovědi dotčené osobě).
Osobní údaje zpracovává firma Eko-sense cosmetics s.r.o., IČO: 45414866, Magurská 9, 058 01 Poprad za účelem
• fakturace dodávaného zboží a služeb
• zasílání mailových nabídek produktů firmy Eko-sense cosmetics s.r.o., IČO: 45414866, Magurská 9, 058 01 Poprad

Osobní údaje firma Eko-sense cosmetics s.r.o., IČO: 45414866, Magurská 9, 058 01 Poprad neposkytne třetím osobám, s výjimkou: IN TIME, s.r.o., Slovenská pošta, a.s., Slovak Parcel Service, s.r.o., Packeta Slovakia s. r. o., Zásilkovna s.r.o., Heureka Shopping s.r.o., Heureka Group a.s., WAME s.r.o., Global Payments s.r.o., externí účetní kancelář, marketing.

• Soutěže probíhající na sociálních sítích:
Některé soutěže mohou probíhat formou sdílení údajů zejména komentářů, prostřednictvím profilů dotčených osob na sociálních sítích (např. reakce dotčené osoby na fun page Provozovatele prostřednictvím jejího profilu na sociální síti Facebook nebo Instagram). V takovém případě bude Provozovatel za účelem účasti dotčené osoby v soutěži a případného vyhlášení/zveřejnění výherce soutěže (na profilové stránce Provozovatele na sociální síti) a jeho kontaktování za účelem předání výhry (prostřednictvím přímých zpráv na sociální síti) zpracovávat osobní údaje dotčených osob v rozsahu zejména přihlašovací jméno. Právním základem zpracování osobních údajů pro účely je souhlas dotčené osoby ve formě dobrovolného zapojení se do soutěže. Provozovatel může za účelem předání výhry výhercům zpracovávat i další osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení a bydliště, které jsou nezbytné k dosažení účelu předání výhry, a to na právním základě souhlasu dotčené osoby. Dotčená osoba může souhlas kdykoli odvolat na níže uvedených kontaktech Provozovatele. Provozovatel bude zpracovávat tyto osobní údaje po dobu potřebnou k dosažení účelu soutěže nebo do odvolání souhlasu dotčené osoby. Po odvolání souhlasu nebude Provozovatel dále zpracovávat osobní údaje na účel, kterého se odvolání souhlasu týká. Provozovatel však může i po odvolání souhlasu nadále zpracovávat osobní údaje dotčené osoby v omezeném rozsahu na právním základě oprávněného zájmu, a to po dobu nezbytně nutnou k prokázání oprávněnosti zpracování osobních údajů nebo uplatnění právních nároků nebo k plnění povinností vyplývajících z obecně závazných právních předpisů (zpravidla po dobu 3 let od odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů).

3. Doba uchování osobních údajů:

Veškeré osobní údaje jsou zpracovávány pouze v rozsahu potřebném pro naplnění účelů uvedených v bodě 2 těchto Podmínek a pouze po nezbytnou dobu pro dosažení uvedených účelů, nejdéle však po dobu určenou příslušnými právními předpisy a v souladu s těmito předpisy.
Osobní údaje zpracovávané Provozovatelem z právního titulu souhlasu dotčené osoby jsou zpracovávány do odvolání souhlasu; Provozovatel však může i po odvolání souhlasu některé tyto údaje zpracovávat, má-li k tomu jiný zákonný důvod (např. na prokázání správnosti a zákonnosti postupu při zpracování osobních údajů nebo pro možnost obrany proti právním nárokům).
Osobní údaje zpracovávané Provozovatelem z právního titulu oprávněného zájmu nebo osobní údaje zpracovávané Provozovatelem za účelem přímého marketingu jsou zpracovávány do podání námitky dotčené osoby proti zpracování jejích osobních údajů.

4. Identifikace příjemců osobních údajů:

Provozovatel může zpřístupnit osobní údaje dotčených osob třetím osobám pouze v případech, kdy jí to bude ukládat nebo umožňovat zákon nebo se souhlasem dotčené osoby. Provozovatel zpřístupňuje osobní údaje pouze v obvyklém rozsahu zpracovatelům či jiným příjemcům:
• dodavatelům externích služeb pro Provozovatele (zejména programátorské či jiné podpůrné technické služby, serverové služby, rozesílání e-mailů, služby související s měřením návštěvnosti jeho stránek a přizpůsobování jejich obsahu preferencím uživatelů),
• provozovatelem záložních serverů či provozovatelem technologií využívaných Provozovatelem, kteří je zpracovávají k zajištění funkčnosti příslušných služeb Provozovatele,
• v nezbytně nutném rozsahu právním, ekonomickým a daňovým poradcem Provozovatele a auditorem Provozovatele, kteří je zpracovávají za účelem poskytování poradenských služeb provozovateli.

5. Práva dotčených osob:

Právo na přístup k osobním údajům dotčená osoba má právo vyžadovat od Provozovatele na základě žádosti potvrzení o tom, zda jsou či nejsou osobní údaje dotčené osoby zpracovávány, a v kladném případě žádat poskytnutí informací o zpracovávání osobních údajů, které se dotčené osoby týkají.
Dotčená osoba má právo na opravu osobních údajů, které se jí týkají a s ohledem na účel zpracování osobních údajů a na doplnění neúplných osobních údajů.
V případě zpracování osobních údajů z právního titulu smlouvy nebo z právního titulu souhlasu dotčené osoby, má dotčená osoba právo na přenosnost osobních údajů, které se jí týkají a které poskytla Provozovateli, a to ve strukturovaném běžně používaném a strojově čitelném formátu, dochází-li ke zpracování osobních údajů dotčené osoby automatizovanou formou a před uplynutím doby uchování osobních údajů. Uplatnění tohoto práva nesmí mít nepříznivé důsledky na práva jiných osob.
Dotčená osoba má právo na likvidaci osobních údajů (právo na výmaz osobních údajů) které jsou předmětem zpracování pokud:

1. pokud jsou osobní údaje zpracovávány v rozporu se zákonem nebo
2. na základě odvolání souhlasu dotčené osoby (v případě zpracování osobních údajů z právního titulu souhlasu dotčené osoby) nebo
3. dotčená osoba namítá proti zpracování osobních údajů zpracovávaných z právního titulu oprávněného zájmu Provozovatele a nepřevažují oprávněné důvody Provozovatele ke zpracování osobních údajů nebo
4. osobní údaje již nejsou potřebné na účel, pro který byly získány nebo pro který byly jinak zpracovávány nebo
5. po uplynutí doby uchování osobních údajů.

Právo na likvidaci osobních údajů podle bodu 5 písm. d) se neuplatňuje, pokud je zpracování osobních údajů potřebné pro Provozovatele na:

1. uplatnění práva na svobodu projevu nebo
2. uplatnění práva na informace,
3. plnění povinností podle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení ďalších zákonov (účinného od 25.5.2018) nebo zvláštního předpisu,
4. uplatnění právního nároku
5. k účelu archivace, k vědeckému účelu, k účelu historického výzkumu nebo ke statistickému účelu podle § 78 ods. 8, je-li pravděpodobné, že právo podle odstavce 1 znemožní nebo závažným způsobem ztíží dosažení cílů takového zpracování.

Právo na omezení zpracování osobních údajů, pokud:

1. dotčená osoba namítá správnost osobních údajů, a to během období umožňujícího Provozovateli ověřit správnost osobních údajů a případnou aktualizaci osobních údajů,
2. zpracování osobních údajů je nezákonné a dotčená osoba namítá vymazání osobních údajů a žádá místo toho omezení jejich použití,
3. provozovatel již nepotřebuje osobní údaje za účelem zpracování osobních údajů, ale potřebuje je dotčená osoba k uplatnění právního nároku, nebo
4. dotčená osoba namítá zpracování osobních údajů podle § 27 ods. 1 zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení ďalších zákonov (účinného od 25.5.2018), a to až do ověření, zda oprávněné důvody na straně provozovatele převažují nad oprávněnými důvody dotčené osoby.

Právo namítat zpracování osobních údajů:

Dotčená osoba má právo namítat zpracování osobních údajů, které se jí týkají ve všech případech, kdy právním titulem zpracování osobních údajů je oprávněn zájem Provozovatele. Dotčená osoba má právo namítat zpracování osobních údajů, které se jí týkají i v případě, jsou-li tyto osobní údaje zpracovávány za účelem přímého marketingu včetně profilování, v rozsahu, v jakém souvisí s přímým marketingem.
V případě podezření, že osobní údaje jsou neoprávněně zpracovávány, má dotčená osoba právo na podání návrhu na zahájení řízení o ochraně osobních údajů u Úřadu na ochranu osobních údajů.
Pokud právním důvodem zpracování osobních údajů dotčené osoby je její souhlas, může dotčená osoba takový souhlas kdykoli bezplatně odvolat na níže uvedené emailové adrese. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Dotčená osoba má právo souhlas kdykoli odvolat prostřednictvím e-mailu na adrese maloobchodborlind.sk nebo písemně na adresu Provozovatele, která je: Eko-sense cosmetics s.r.o., IČO: 45414866, Magurská 9, 058 01 Poprad.