DORUČENÍ A DÁREK ZDARMA KE KAŽDÉ OBJEDNÁVCE NAD 1475 kč

Všeobecné obchodné podmienky

1. Obecná ustanovení

Následující obchodní a reklamační podmínky upravují práva a povinnosti stran, vyplývající z kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím: Eko-sense cosmetics s.r.o., IČO: 45 414 866, Magurská 3063/9, Poprad 058 01, zapsána v Obchodním rejstříku Okresního soudu v Prešově, oddiel: s.r.o., vložka číslo.: 22633/P (dále jen "prodávající") a kupující. Předmětem této smlouvy je nákup a prodej zboží na internetových stránkách elektronického obchodu prodávajícího.

Kontaktní údaje prodávajícího:

Eko-sense cosmetics s.r.o., IČO: 45 414 866, Magurská 3063/9, Poprad 058 01, zapsáno v obchodním rejstříku Okresního soudu v Prešove, oddiel: s.r.o., vložka č.: 22633/P

DIČ: 2022984348

IČ DPH: SK 2022984348

Provoz: Magurská 3063/9, Poprad 058 01

Telefonní číslo: +421 917 515 870

E-mail: info@dadosens.sk


Dozorový úřad:


Slovenská obchodní inspekce (SOI)


Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj,

Obrancov mieru 6,

080 01 Prešov 1

Odbor výkonu dozoru

pr@soi.sk

tel.č. 051/772 15 97

fax č. 051/772 15 96

http://www.soi.sk

http://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti.soi


1.1. Tyto obchodní a reklamační podmínky, které jsou v platnosti ke dni uzavření kupní smlouvy, jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. V případě uzavření kupní smlouvy písemně, ve které budou podmínky dohodnuty odchylně od těchto obchodních a reklamačních podmínek, budou ustanovení kupní smlouvy upřednostňována před těmito obchodními a reklamačními podmínkami. Nově dohodnuté obchodní podmínky nesmí být v rozporu s jinými právními předpisy (zkrácení lhůty pro vrácení zboží, záruční doba apod.)

1.2. Pro účely těchto obchodních a reklamační podmínky se dodatečnou smlouvou rozumí smlouva, ve které kupující nabývá zboží nebo je mu poskytována služba související s předmětem kupní smlouvy, pokud je zboží nebo služby dodány prodávajícím nebo třetí stranou na základě jejich dohody.

1.3. Zobrazená kupní cena zboží na všech webových stránkách elektronického obchodu provozovaných prodávajícím zahrnuje také daň z přidané hodnoty ve stanovené výši dle platné legislativy Slovenské republiky. Nezahrnuje cenu za přepravu zboží nebo jiné nepovinné služby. Všechny komerční a ostatní akcie jsou platné až do vyprodání zásob, není-li pro položku stanoveno jinak.

1.4. Prodávající má právo kdykoli upravit prodejní cenu zboží, která je uvedena na internetových stránkách elektronického obchodu, v provozu prodávajícího. Taková změna se nevztahuje na prodejní smlouvy uzavřené před změnou ceny, bez ohledu na skutečnost, že zboží ještě nebylo dodáním.

2. Způsob uzavření kupní smlouvy

2.1. Kupní smlouva je uzavřena na základě návrhu zaslané kupujícího prodávajícímu formou vyplněného a zaslané formy prostřednictvím webových stránek prodávajícího, na kterou zaslal návrh na její uzavření. Předmětem smlouvy je převod vlastnictví na zboží určené kupujícím za kupní cenu a za podmínek uvedených v této objednávce (dále jen "objednávka").

2.2. Po odeslání objednávky bude automaticky vygenerovaná zpráva o přijetí objednávky zaslána na e-mailovou adresu do elektronického systému prodávajícího (dále jen "potvrzení o doručení objednávky"). V případě potřeby je možné, že jakékoli další informace týkající se jeho objednávky mohou být zaslány na e-mailovou adresu kupujícího.

2.3. Potvrzení o doručení objednávky obsahuje informaci, že prodávající objednávku obdržel, a je také přijetím návrhu na uzavření kupní smlouvy (dále jen "přijetí objednávky").

2.4. Obsahem přijetí objednávky je název a specifikace zboží, jehož prodej je předmětem kupní smlouvy, cena zboží a/nebo jiných služeb, uvedení pravděpodobné dodací lhůty zboží, jméno a podrobnosti o místě dodání zboží a podrobnosti o podmínkách, způsobu ceny a datu zboží na dohodnuté místo dodání pro kupujícího, údaje prodávajícího, jako je obchodní firma, sídlo, číslo společnosti a podobné údaje. Oznámení může obsahovat další nezbytné informace.

2.5. K uzavření kupní smlouvy dochází přijetím objednávky elektronicky nebo písemně.

2.6. Prodávající informuje kupujícího jasným, jednoznačným, srozumitelným a nezaměnitelným způsobem před odesláním objednávky kupujícímu o předsmluvních informacích týkajících se reklamace, platby, obchodních, dopravních a dalších podmínek:

2.2. Po odeslání objednávky bude automaticky vygenerovaná zpráva o přijetí objednávky zaslána na e-mailovou adresu do elektronického systému prodávajícího (dále jen "potvrzení o doručení objednávky"). V případě potřeby je možné, že jakékoli další informace týkající se jeho objednávky mohou být zaslány na e-mailovou adresu kupujícího.

2.3. Potvrzení o doručení objednávky obsahuje informaci, že prodávající objednávku obdržel, a je také přijetím návrhu na uzavření kupní smlouvy (dále jen "přijetí objednávky").

2.4. Obsahem přijetí objednávky je název a specifikace zboží, jehož prodej je předmětem kupní smlouvy, cena zboží a/nebo jiných služeb, uvedení pravděpodobné dodací lhůty zboží, jméno a podrobnosti o místě dodání zboží a podrobnosti o podmínkách, způsobu ceny a datu zboží na dohodnuté místo dodání pro kupujícího, údaje prodávajícího, jako je obchodní firma, sídlo, číslo společnosti a podobné údaje. Oznámení může obsahovat další nezbytné informace.

2.5. K uzavření kupní smlouvy dochází přijetím objednávky elektronicky nebo písemně.

2.6. Prodávající informuje kupujícího jasným, jednoznačným, srozumitelným a nezaměnitelným způsobem před odesláním objednávky kupujícímu o předsmluvních informacích týkajících se reklamace, platby, obchodních, dopravních a dalších podmínek:

 1. informovat prodávajícího o hlavních vlastnostech zboží nebo povaze služby v rozsahu odpovídajícím komunikačním prostředkům a zboží nebo službě použité na příslušné stránce katalogu elektronického obchodu,
 2. informoval prodávajícího o obchodním jménu a sídlu prodávajícího na příslušné podstránce elektronického obchodu a v článku 1 těchto obchodních a reklamačních podmínek, které jsou umístěny na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího,
 3. telefonní číslo prodávajícího a další údaje týkající se kontaktu kupujícího s prodávajícím, zejména jeho e-mailovou adresu a faxové číslo, pokud je musí informovat na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího a v článku 1 těchto obchodních podmínek, které jsou umístěny na příslušné podstránce e-commerce prodávajícího,
 4. o adrese prodávajícího, na které může kupující uplatnit nárok na zboží nebo služby, podat stížnost nebo informovat jinou stížnost v čl. 1 těchto obchodních a reklamačních podmínek, které se nacházejí na příslušné podstránky elektronického obchodu prodávajícího,
 5. celkovou cenu zboží nebo služby, včetně daně z přidané hodnoty a všech ostatních daní, nebo pokud s ohledem na povahu zboží nebo služby nelze cenu rozumně určit předem, způsob, jakým je vypočtena, jakož i náklady na dopravu, dodání, poštovné a další náklady a poplatky, nebo pokud tyto náklady a poplatky nelze určit předem, že kupující je povinen zaplatit informováni na příslušné stránce katalogu elektronického obchodu prodávajícího,
 6. informoval kupujícího o platebních podmínkách, dodacích podmínkách, lhůtě, ve které se prodávající zaváže dodat zboží nebo poskytnout službu, informace o postupech pro podávání a vyřizování reklamací, stížností a stížností kupujícího v příslušných článcích těchto obchodních a reklamačních podmínek, které se nacházejí na příslušné podstránce elektronického obchodu,
 7. informován o práva kupujícího odstoupit od kupní smlouvy, podmínkách, lhůtě a postupu pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy v článku 10 těchto obchodních a reklamačních podmínek, které jsou umístěny na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího,
 8. informoval prodávajícího o poskytnutí formuláře pro odstoupení od smlouvy v čl. 10 a v příloze těchto obchodních a reklamační podmínky, které jsou umístěny na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího; prodávající také poskytl skutečný formulář pro odstoupení od smlouvy v příloze těchto obchodních a reklamačních podmínek, které jsou umístěny na příslušné podstránky elektronického obchodu prodávajícího
 9. informace, že odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese náklady spojené s vrácením zboží prodávajícímu podle § 10 odst. 3 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo prostory prodávajícího a na základě změn některých zákonů (dále jen "zákon o ochraně spotřebitele při prodeji na dálku"), a odstoupí-li od kupní smlouvy, rovněž náklady na vrácení zboží, které ze své podstaty nelze vrátit poštou, jak je informováno v čl. 10 z těchto prodejních podmínek, které jsou umístěny na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího,
 10. o povinnosti kupujícího zaplatit prodávajícímu cenu za skutečně poskytnuté plnění podle § 10 odst. 5 zákona o ochraně spotřebitele při prodeji na dálku, pokud kupující odstoupí od smlouvy o poskytování služeb poté, co dal prodávajícímu výslovný souhlas podle § 4 odst. 6 zákona o ochraně spotřebitele při prodeji na dálku, o němž je informován v čl. 10 těchto obchodních a reklamačních podmínek, které jsou umístěny na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího,
 11. informoval prodávajícího o okolnostech, za kterých kupující ztrácí právo na odstoupení od smlouvy v čl. 10 těchto obchodních a reklamačních podmínek, které jsou umístěny na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího,
 12. informoval prodávajícího o odpovědnosti prodávajícího za vady zboží nebo služeb podle § 622 a 623 občanského zákoníku v § 8 těchto obchodních a reklamačních podmínek, které jsou umístěny na příslušné podstránky elektronického obchodu prodávajícího,
 13. existence a podrobnosti záruky poskytnuté výrobcem nebo prodávajícím v souladu s přísnějšími zásadami, než jsou zásady stanovené v § 502 občanského zákoníku, pokud ji výrobce nebo prodávající poskytuje, jakož i informace o existenci a podmínkách pomoci a službách poskytnutých kupujícímu po prodeji zboží nebo poskytnutí služby, je-li tato pomoc poskytnuta na příslušné katalogové stránce elektronického obchodu prodávajícího a článku 9 těchto obchodních a reklamačních podmínek, které jsou umístěny na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího,
 14. informoval prodávajícího o existenci příslušných kodexů chování, které se prodávající zavázal dodržovat, a o způsobu, jakým se s ním může kupující seznámit nebo získat jeho znění na příslušné stránce katalogu elektronického obchodu prodávajícího,
 15. dobu trvání zakázky v případě smlouvy na dobu určitou; v případě smlouvy uzavřené na dobu neurčitou nebo v případě smlouvy, pro kterou je automaticky prodloužena, informovala prodávajícího také o podmínkách ukončení na příslušné stránce katalogu elektronického obchodu prodávajícího a v obchodních a reklamačních podmínkách umístěných na příslušné podstránce prodávajícího,
 16. minimální dobu trvání povinností kupujícího vyplývajících z kupní smlouvy, pokud kupní smlouva znamená takovou povinnost kupujícího informovat prodávajícího na příslušné stránce katalogu elektronického obchodu a v těchto obchodních a reklamačních podmínkách, které jsou umístěny na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího,
 17. povinnost kupujícího zaplatit zálohu nebo poskytnout jinou finanční záruku na žádost prodávajícího a podmínky rozhodné pro jeho poskytnutí, pokud kupní smlouva znamená takovou povinnost kupujícího informovat prodávajícího na příslušné stránce katalogu elektronického obchodu a v obchodních a reklamačních podmínkách umístěných na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího,
 18. funkce, včetně použitelných technických záruk, k zajištění elektronického obsahu, případně oznámeného na stránce katalogu elektronického obchodu příslušného prodejce a v obchodních a reklamačních podmínkách umístěných na podstránkách elektronického obchodu prodávajícího,
 19. kompatibilitu elektronického obsahu s hardwarem a softwarem, o kterém prodávající ví nebo od kterého důvodně očekává, že o něm bude vědět, případně na stránce katalogu elektronického obchodu příslušného prodávajícího a v těchto podmínkách, které jsou umístěny na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího,
 20. možnost a podmínky pro mimosoudní řešení sporu prostřednictvím alternativního systému řešení sporů, pokud se prodávající zavázal používat systém na příslušné stránce katalogu elektronického obchodu prodávajícího a v těchto obchodních a reklamačních podmínkách, které jsou umístěny na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího,
 21. nezbytné úkony pro uzavření kupní smlouvy popisem těchto nezbytných aktů v těchto obchodních a reklamačních podmínkách, které jsou umístěny na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího,
 22. že kupní smlouva bude uložena u prodávajícího elektronicky a je kupujícímu k dispozici poté, co o to kupující písemně požádá na příslušné stránce katalogu elektronického obchodu prodávajícího a v těchto podmínkách, které jsou umístěny na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího,

že jazykem nabízeným pro uzavření smlouvy je slovenský jazyk informovaný na příslušné katalogové stránce elektronického obchodu prodávajícího a v těchto obchodních a reklamačních podmínkách, které jsou umístěny na příslušné podstránky elektronického obchodu prodávajícího.

2.7. Pokud prodávající nesplnil svou informační povinnost podle bodu 2.6(e) těchto Obchodních podmínek, není kupující povinen tyto dodatečné náklady nebo poplatky zaplatit.
2.8. Detailní informace k ceně za přepravu a způsoby platby Prodávající zveřejňuje na své stránce www.dadosens.cz/doprava-a-platba.

3. Práva a povinnosti prodávajícího

3.1. Prodávající je povinen:

 1. a) v případě potvrzení objednávky ve formě převzetí je prodávající povinen dodat zboží kupujícímu v dohodnutém množství, lhůtě, kvalitě a zabalit ho a zajistit přepravu způsobem nezbytným pro jeho skladování a ochranu,
 2. b) zajistit, aby dodané zboží bylo v souladu s platnými právními předpisy Slovenské republiky,
 3. c) zaslat potvrzení o uzavření kupní smlouvy na trvalém nosiči, například e-mailem. Osvědčení musí být zasláno neprodleně a musí obsahovat všechny informace uvedené v poučení z 2.6 včetně formuláře pro odstoupení od smlouvy.
 4. d) nejpozději spolu se zbožím předat kupujícímu v elektronické nebo písemné podobě všechny potřebné dokumenty pro převzetí a použití zakoupeného zboží, jakož i další doklady, které jsou předepsány platnou legislativou Slovenské republiky, jako jsou pokyny ve slovenském jazyce, dodací list, záruční list a daňový doklad.

3.2. Prodávající má právo řádně a včas zaplatit kupní cenu kupujícím za dodané zboží.

3.3. V případě nedostupnosti zboží nebo vyprodání zásob není prodávající schopen dodat kupujícímu zboží ve lhůtě sjednané kupní smlouvou, stanovené těmito obchodními a reklamačními podmínkami nebo za dohodnutou kupní cenu, je prodávajícím poručí nabídnout kupujícímu náhradní plnění nebo možnost odstoupení od kupní smlouvy pro kupujícího (zrušení objednávky). Odstoupení od kupní smlouvy nebo zrušení objednávky lze zasíláním e-mailu kupujícím. V případě úhrady kupní ceny kupujícím nebo její částí je prodávajícím po něm odpovědný vrátit všechny platby, a tedy již zaplacenou kupní cenu nebo její část, včetně nákladů na dopravu, dodání a poštovné a další náklady a poplatky do 14 dnů ode dne obdržení e-mailu o odstoupení od kupní smlouvy nebo zrušení objednávky kupujícímu na jím uvedeném účtu, nedohodnou-li se strany jinak. Pokud kupující nepřijme náhradní plnění nabízené prodávajícím a neodstupuje od kupní smlouvy, je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit. V případě úhrady kupní ceny kupujícím nebo její částí je prodávající povinen vrátit kupní cenu, která již byla zaplacena, nebo její část do 14 dnů ode dne dodání odstoupení od kupní smlouvy kupujícímu.

4. Práva a povinnosti kupujícího

4.1. Prodávající informoval kupujícího o povinnosti zaplatit kupní cenu. Tato povinnost je součástí objednávky.

4.2. Práva kupujícího: Kupující má právo dodat zboží v množství, kvalitě, datu a místě dohodnutém stranami.

4.3. Povinnosti kupujícího:

 1. a) zaplatit dohodnutou kupní cenu prodávajícímu v dohodnutém termínu splatnosti, včetně nákladů na dodání objednaného zboží;
 2. b) převzít objednané a dodané zboží
 3. c) potvrdit v dodacím dopise přijetí zboží jeho podpisem nebo podpisem osoby, která je mu oprávněna.

5. Dodací a platební podmínky

5.1. U každé položky na webových stránkách elektronického obchodu je uvedena obvyklá dostupnost zboží s datem jeho odeslání.

5.2. Prodávající je povinen dodat zboží kupujícímu neprodleně, nejpozději do 30 dnů ode dne uzavření kupní smlouvy, není-li v kupní smlouvě dohodnuto jinak. Pokud prodávající tuto povinnost nesplnil, může ho kupující vyzvat k dodání zboží v přiměřené dodatečné lhůtě, kterou si sám určil. Není-li případ v této dodatečné přiměřené lhůtě dodá, je kupující oprávněn od smlouvy odstoupit.

5.3. Prodávající je oprávněn vyzvat kupujícího k převzatí zboží ještě před uplynutím dodací lhůty sjednané v kupní smlouvě.

5.4. Je povinností kupujícího převzít zboží na dohodnutém místě, dle kupní smlouvy nebo jiným způsobem v době před dodáním zboží (dále jen "místo"). Kupující je povinen převzít zboží v časovém rozmezí, kterým je prodávající nebo jeho zástupce, je oprávněn dodat zboží a kupující je sjednaný v kupní smlouvě nebo jiným způsobem v době před dodáním zboží (dále jen "časový rozsah").

5.5. Pokud prodávající doručí zboží kupujícímu na místo a v časovém rozmezí, je povinností kupujícího převzít zboží osobně nebo zajistit, aby zboží převzala osoba oprávněná kupujícím. Kupující je povinen podepsat protokol o zaplacení kupní ceny, dodání a dodání zboží. Je odpovědností třetí strany oprávněné převzít zboží a poskytnout prodávajícímu kopii přijetí objednávky. V okamžiku dodání zboží kupujícímu se zboží považuje za doručené. Dodáním zboží kupujícímu se rozumí dodání zboží na místo, jeho převzetí kupujícím nebo třetí osobou autorizovanou kupujícím a podepsání protokolu o zaplacení kupní ceny a dodání a dodání zboží kupujícím nebo třetí osobou autorizovanou kupujícím.

5.6. V případě potřeby opakujte dodání zboží z důvodu nepřítomnosti kupujícího na místě a v časovém rozmezí, nebo pokud kupující zboží převezme do 7 dnů od uplynutí marné lhůty, bez předchozího písemného odstoupení od kupní smlouvy, je prodávající oprávněn požadovat náhradu ve výši skutečných nákladů na škodu vzniklou za pokus o neúspěšné dodání zboží na místo.

5.7. Kupující je po odpovědnosti kontrolovat přijatou zásilku, balení zboží a také zboží, a to ihned po dodání za přítomnosti zástupce prodávajícího, například kurýra. Je-li zjištěna vada zboží, je povinností zástupce prodávajícího umožnit kupujícímu zaznamenat povahu a rozsah vady zboží, správnost potvrzuje zástupce prodávajícího. S takto učiněným záznamem, doručeným prodávajícímu, může kupující odmítnout převzít dodané zboží s vadou nebo potvrdit dodání zboží s vadou a následně ve smyslu čl. 8 těchto podmínek pro reklamaci zboží od prodávajícího nebo osoby, kterou určil. Odmítne-li kupující převzít dodané zboží s vadami, nese veškeré náklady na vrácení zboží prodávajícímu prodávající.

5.8. V případě nedodaného zboží prodávajícím je kupující oprávněn odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě stanovené v bodě 5.2 těchto Obchodních podmínek a prodávající je povinen vrátit kupujícímu již zaplacenou kupní cenu nebo její část do 14 dnů od obdržení odstoupení od kupní smlouvy. Peněžní prostředky se převádí na bankovní účet určený kupujícím.

6. Kupní cena

6.1. Kupní cena zboží sjednaná v kupní smlouvě mezi kupujícím a prodávajícím je uvedena v přijetí objednávky (dále jen "kupní cena"). Je-li kupní cena uvedená v potvrzení o dodání objednávky vyšší než cena za totožné zboží uvedená v nabídce elektronického obchodu v době odeslání objednávky kupujícím, doručí prodávající kupujícímu elektronickou zprávu s informací o nabídce nové kupní ceny v jiné výši, která je považována za návrh prodávajícího na uzavření nové kupní smlouvy, kterou musí kupující výslovně potvrdit e-mailem nebo písemně, k platnému uzavření kupní smlouvy.

6.2. Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu kupní cenu včetně nákladů na dodání zboží v hotovosti nebo kreditní kartou při osobním převzetí zboží, dobírku v místě dodání zboží nebo bankovním převodem na účet prodávajícího, uvedenou v přijetí objednávky nebo na webových stránkách prodávajícího v době před převzetím zboží.

6.3. Při platbě kupní ceny bankovním převodem na účet prodávajícího se považuje za datum platby, okamžik, kdy byla celá kupní cena připsána na účet prodávajícího.

6.4. Kupující je po odpovědnosti zaplatit prodávajícímu kupní cenu za sjednané zboží ve lhůtě dle kupní smlouvy, nejpozději však při převzetí zboží.

6.5. Prodávající je oprávněn odmítnout dodání zboží kupujícímu, pokud kupující nezaplatí prodávajícímu plnou kupní cenu až do okamžiku dodání zboží na místo a strany se nedohodly na zaplacení kupní ceny za zboží ve splátkách.

6.6. Montáž, dodání zboží a náklady s tím spojené nejsou zahrnuty v kupní ceně a prodávající není povinen poskytovat tyto služby kupujícímu.

7. Nabytí vlastnictví a převod rizika poškození zboží

7.1. Vlastnictví zboží nabytí kupujícím pouze plnou úhradou kupní ceny zboží.

7.2. V okamžiku převzetí zboží kupujícím nebo třetí osobou oprávněnou kupujícím od prodávajícího nebo jeho zástupcem, oprávněnou dodat zboží, nebo pokud tak neutichá včas, v okamžiku, kdy prodávající umožní kupujícímu nakládat se zbožím a kupující zboží převezme, přechází na něj riziko poškození zboží.

8. Reklamační řád (záruka, odpovědnost za vady, reklamace)

8.1. Kupující má právo na bezplatné odstranění vady včas a řádným způsobem s ohledem na vadu zboží, které lze odstranit. Je povinností prodávajícího odstranit vadu bez zbytečného odkladu.

8.2. Namísto odstranění vady může kupující požadovat výměnu zboží, nebo pokud se vada týká pouze určité součásti zboží, výměnu této součásti, pokud to pro prodávajícího neutrácí nepřiměřené náklady z důvodu ceny zboží nebo závažnosti vady.

8.3. Prodávající může vadné zboží vždy nahradit vadným zbožím, pokud to kupujícímu nezpůsobí vážné nepříjemnosti.

8.4. V případě vady zboží, kterou nelze odstranit a která brání řádnému použití zboží jako vadné věci, má kupující právo zboží vyměnit nebo má právo odstoupit od kupní smlouvy. Stejná práva jsou na kupujícího, i když se sem vyjímatelné vady, pokud kupující nemůže zboží řádně používat z důvodu opětovného vzniku vady po opravě nebo z důvodu většího počtu vad.

8.5. V případě jiných neodvolatelných vad má kupující nárok na přiměřenou slevu z ceny zboží.

8.6. Prodávající poučil kupujícího o svých právech vyplývajících z § 622 občanského zákoníku (§ 8.1až 8.3těchto obchodních a reklamačních podmínek) a o právech, která mu uklád᧠623 občanského zákoníku (§ 8.4 až 8.5 těchto Obchodních a reklamačních podmínek) umístěním těchto obchodních a reklamačních podmínek na příslušnou podstránku prodávajícího a kupujícího přečtěte si je v době před odesláním objednávky.

8.7. Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího nebo určené osoby. Prodávající odpovídá za vady zboží v souladu s platnou legislativou Slovenské republiky. Informace o servisních místech a určených osobách pro záruční a postýlku vám prodávající na požádání předá na zadní straně záruční karty nebo telefonicky nebo e-mailem.

8.8. Platí platné reklamační řízení prodávajícího, tj. čl. 8. obchodních podmínek a reklamační podmínky. Kupující byl řádně informován o reklamační žasnutí a informován o podmínkách a způsobu reklamace zboží, včetně podrobností o tom, kde lze reklamaci uplatnit, a o provedení záručních oprav v souladu s § 18 odst. z. o ochraně spotřebitele a o změně zákona Slovenské národní rady č. 372/1990O přestupcích ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon") v období před uzavřením kupní smlouvy umístěním těchto obchodních a reklamačních podmínek na příslušnou podstránku e-commerce prodávajícího a kupujícího si je měl možnost přečíst v době před odesláním objednávky.

8.9. Zboží zakoupené kupujícím od prodávajícího formou elektronického obchodu na internetových stránkách e-commerce prodávajícího podléhá reklamační rád.

8.10. Pokud zboží vykazují vady, za které odpovídá výrobce, dodavatel nebo prodávající, na které se vztahuje záruka a které byly zakoupeny od prodávajícího, má kupující právo požadovat od prodávajícího odpovědnost za vady zboží.

8.11. Pokud zboží vykazují vady, má kupující právo uplatnit reklamaci v provozovně prodávajícího v souladu s § 18 odst. na podstránku elektronického obchodu prodávajícího. Prodávající doporučuje pojistit zboží při jeho odeslání k reklamaci. Zásilku na dobírku prodejce neubírá. Kupující je povinen pravdivě uvést všechny požadované informace v oznámení o reklamaci, zejména přesně uvést druh a rozsah vady zboží; kupující rovněž uvede, která ze svých práv podle ust. § 622 a 633 občanského zákoníku vykonává. Kupující má rovněž právo uplatnit reklamaci u osoby oprávněné výrobcem pro provedení záručních oprav (dále jen "určená osoba"). Seznam určených osob je uveden v záručním listu nebo zaslán kupujícímu na jeho žádost prodávajícím.

8.12. Reklamační řízení týkající se zboží, které může být dodáno prodávajícímu, začíná dnem, kdy jsou kumulativně splněny všechny tyto podmínky:

 1. a) doručení oznámení o reklamaci kupujícímu, prodávajícímu a
 2. b) dodání nárokované věci od kupujícího prodávajícímu nebo určené osobě
 3. c) doručení přístupových kódů, hesel atd. reklamačnímu zboží prodávajícímu, pokud jsou tyto údaje nezbytné pro řádné vyřízení reklamace

8.13. Prodávající a třetí strana určená prodávajícím jsou povinni poskytnout veškerou nezbytnou pomoc při kontrole zboží, kterou prodávající nebo třetí strana určená prodávajícím provedla. Reklamační řízení týkající se zboží, které nelze objektivně doručit prodávajícímu nebo které je stanoveno, začíná dnem, kdy byla kontrola zboží provedena podle první věty. Pokud však prodávající nebo třetí osoba, kterou určil, navzdory nezbytné spolupráci, kterou kupující poskytl, nezajišťuje, aby kontrola byla provedena v přiměřené lhůtě, nejpozději však do 10 dnů od obdržení reklamační lhůty prodávajícímu, začíná reklamační řízení dnem obdržení oznámení reklamace prodávajícímu.

8.14. Prodávající nebo určená osoba vydá kupujícímu potvrzení o reklamaci zboží v příslušné formě zvolené prodávajícím, např. ve formě e-mailu nebo písemně, ve kterém je povinen přesně identifikovat nárokované vady zboží a znovu informovat spotřebitele o jeho právech podle bodu 8.1. vyplývající z bodů 8.4až 8.5těchtoobchodních a reklamačních podmínek (ust. § 623 občanského zákoníku). Je-li reklamace učiněna prostřednictvím komunikace na dálku, je prodávající povinen neprodleně doručit kupujícímu potvrzení reklamace; není-li možné osvědčení doručit neprodleně, musí být doručeno bez zbytečného odkladu, nejpozději však spolu s důkazem o urovnání reklamace; potvrzení reklamace nemusí být doručeno, pokud má kupující možnost reklamaci prokázat jiným způsobem.

8.15. Kupující je oprávněn rozhodnout, která z jeho práv ve smyslu § 622 a zákona o občanských zákonících platí, a zároveň je povinen neprodleně informovat prodávajícího o svém rozhodnutí. Na základě rozhodnutí kupujícího, které z jeho práv podle § 622 a ust. § 623 občanského zákoníku uplatňuje prodávající nebo určená osoba, prodávající nebo určená osoba je povinna určit způsob vyřízení reklamace podle § 2 písm. b.m) zákona neprodleně, ve složitějších případech do 3 dnů od zahájení reklamační žaloby, v odůvodněných případech, zejména pokud je nutné komplexní technické posouzení stavu zboží nejpozději do 30 dnů ode dne dodání reklamovaného zboží. Po určení způsobu vyřízení reklamace se prodávající nebo určená osoba reklamací neprodleně vyjádřili, v odůvodněných případech lze reklamaci vyřešit později. Od data vyřízení reklamace však nesmí trvat déle než 30 dní. Je-li předmět reklamace převzat prodávajícím později než v den reklamace, začínají běžet lhůty pro vypořádání reklamace podle tohoto odstavce ode dne obdržení předmětu reklamace prodávajícím; nejpozději však od okamžiku, kdy prodávající žalobu znemožní nebo zabrání přijetí předmětu reklamace. Po uplynutí lhůty pro vyřízení reklamace má spotřebitel právo odstoupit od smlouvy nebo má právo vyměnit výrobek za nový výrobek. Po uplynutí lhůty pro vyřízení reklamace má spotřebitel právo odstoupit od smlouvy nebo má právo vyměnit zboží za nové zboží.

8.16. Pokud kupující reklamaci zboží uplatnit do prvních 12 měsíců od uzavření kupní smlouvy, může prodávající reklamaci vyřídit odmítnutím pouze na základě znaleckého posudku nebo stanoviska vydaného oprávněnou, oznámenou nebo akreditovanou osobou nebo stanoviska určené osoby (dále jen „znalecké posouzení zboží"). Bez ohledu na výsledek znaleckého posudku nesmí prodávající požadovat, aby kupující uplácel náklady na odborné posouzení zboží nebo jiné náklady spojené s odborným posouzením zboží.

8.17. Pokud kupující reklamaci na výrobek uplatnil po 12 měsících od uzavření kupní smlouvy a prodávající ji zamítá, je osoba, která reklamaci vyřizovala, povinna uvést v dokladu o vyřízení reklamace, kterému může kupující zboží zaslat k odbornému posouzení. Pokud kupující zašle zboží k odbornému posouzení určené osobě uvedené v dokladu o vypořádání reklamace, nese náklady na odborné posouzení zboží, jakož i jakékoli další související účelově vynaložené náklady, prodávající bez ohledu na výsledek odborného posouzení. Prokáže-li kupující odborným posouzením odpovědnost prodávajícího za vadu zboží, může reklamaci uplatnit znovu; během odborného posouzení zboží záruční doba neplyne. Prodávající je povinný po době do 14 dnů ode dne opětovného nároku posudku uhradit veškeré náklady vzniklé za odborné posouzení zboží, jakož i veškeré související náklady, které mu vznikly. Znovuobjevené tvrzení nelze zamítnout.

8.18. Kupující nemá právo uplatnit právo na odpovědnost za vady, které prodávající oznámil v době uzavření smlouvy nebo které musí být s ohledem na okolnosti, za kterých byla kupní smlouva uzavřena, známy.

8.19. Prodávající si vyhrazuje právo nahradit vadné zboží jiným bezchybným zbožím se stejnými nebo lepšími technickými parametry, pokud to kupujícímu nezpůsobí významné nepříjemnosti.

8.20. Prodávající neodpovídá za vady zboží:

 1. v případě zjevné vady, kterou kupující mohl zjistit kontrolou zásilky při dodání zboží a kterou neinformoval zástupce prodávajícího v souladu s bodem 5.8 těchto reklamačních a obchodních podmínek,
 2. pokud kupující neuplatnil své právo na odpovědnost prodávajícího za vadu zboží až do konce záruční doby zboží,
 3. pokud je vadou zboží mechanické poškození zboží způsobené kupujícím,
 4. pokud vada zboží vznikla použitím zboží za podmínek, které neodpovídají jeho intenzitě, vlhkosti, chemickým a mechanickým vlivům na přírodní prostředí zboží,
 5. pokud vada zboží vznikla neprofesionálním zacházením, servisem nebo zanedbáním péče o zboží,
 6. je-li vada zboží způsobena poškozením zboží nadměrnou nakládkou nebo použitím v rozporu s podmínkami stanovenými v dokumentaci nebo obecnými zásadami běžného užívání zboží,
 7. je-li vada zboží způsobena škodou na zboží nevyhnutelnými a/nebo nepředvídatelnými událostmi,
 8. pokud je vada zboží způsobena poškozením zboží náhodným zničením a náhodným poškozením,
 9. pokud byla vada zboží způsobena neprofesionálním zásahem, poškozením vody, požárem, statickou nebo atmosférickou elektřinou nebo jinou vyšší mocí,
 10. pokud vada zboží vznikla zásahem do zboží neoprávněné osoby.

8.21. Prodávající je po zásadě za vyřizování reklamace a ukončení reklamační náhody jedním z následujících způsobů:

a výměnu zboží;

 1. b) vrácení kupní ceny zboží,
 2. c) předání opraveného zboží,

d zaplacením přiměřené slevy z ceny zboží;

 1. e) písemnou výzvu k tomu, aby prodávající převzal stanovené plnění,
 2. f) odůvodněné zamítnutí reklamace zboží.

8.22. Prodávající je povinen vydat písemný doklad kupujícímu nejpozději do 30 dnů ode dne reklamace osobně prostřednictvím poskytovatele poštovních nebo kurýrních nebo doručovacích služeb. Prodávající informuje kupujícího o výsledku reklamace ihned po ukončení reklamačního konáni telefonicky nebo e-mailem a zároveň obdrží doklad o vypořádání reklamace spolu se zbožím nebo e-mailem.

8.23. Záruční doba je 24 měsíců od data dodání zboží, pokud se záruční doba pro konkrétní případy neliší. Produkty sportovní výživy, potraviny v dárkových koších a krmivech pro zvířata mají minimální dobu trvanlivosti delší než 2 měsíce před uplynutím doby platnosti, v případě kratší doby platnosti prodávající kontaktuje kupujícího telefonicky nebo e-mailem a zásilka je zasílána pouze se souhlasem kupujícího.

8.24. V případě záruční opravy zboží se záruční doba prodlužuje o dobu, po kterou kupující nemohl zboží použít.

8.25. V případě výměny zboží za nové začne záruční doba opět od převzetí nového zboží, ale pouze na nové zboží. V případě výměny zboží za nové obdrží kupující doklad s informacemi o výměně zboží a případné další reklamace jsou uplatněny na základě kupní smlouvy a tohoto reklamačního dokladu.

8.26. V případě odstranitelné vady bude reklamace vyřízena dle rozhodnutí kupujícího podle bodu 8.15. těchto reklamačních a obchodních podmínek takto:

 1. a) prodávající nahradí vadné zboží, nebo
 2. b) prodávající zajistí odstranění vady

8.27. Pokud jde o odstranitelnou vadu a kupující neprodleně neurčí podle bodu 8.15.

8.28. V případě vady, kterou nelze odstranit, nebo jedné další opakující se odstranitelné vady nebo většího počtu různých odstranitelných vad, které brání řádnému použití zboží jako bez vad, je prodávající v závislosti na rozhodnutí kupujícího podle bodu 8.15.

 1. výměnu zboží za jiné funkční zboží se stejnými nebo lepšími technickými parametry, nebo
 2. pokud prodávající nemůže zboží vyměnit za jiné, urovná reklamaci vrácením kupní ceny zboží.

8.29. V případě neodnímatelné vady nebo více odstranitelných vad nebo v případě většího počtu různých odstranitelných vad, které brání řádnému užívání zboží než bez vady, kupující neprodleně neurčí podle bodu 8.15.

8.30. Reklamace se vztahuje pouze na vady uvedené v oznámení o reklamaci a v potvrzení reklamace zboží podle odstavce 8.14.

8.31 Pro účely reklamace se má za to, že opakovanou odstranitelnou vadou dochází více než dvakrát.

8.32 Pro účely reklamace se více než tři různé odnímatelné marné jsou považovány za větší počet různých odnímatelných sluhů současně.

8.33. Právo kupujícího uplatnit vadu zboží je spotřebováno po uplatnění jeho práva a požádáno prodávajícího o odstranění vady zboží podle bodu 8.1.

8.34. Ustanovení § 8 těchto reklamačních a obchodních podmínek se výslovně nevztahují na subjekty, které nevyhověly definici spotřebitele stanovené v § 2 písm. a) zákona 102/2014.

9.1. Osobní údaje a jejich ochrana

 1. Strany se dohodly, že kupující, pokud je fyzická osoba, je povinen oznámit prodávajícímu v pořadí jeho jméno a příjmení, stálou adresu včetně PSČ, telefonní číslo a e-mailovou adresu.
 2. Strany se dohodly, že kupující, pokud je právnickou osobou, je povinen oznámit prodávajícímu v pořadí podle jeho obchodního jména, adresy sídla včetně PSČ, identifikačního čísla, telefonního čísla a e-mailové adresy.
 3. Kupující může kdykoli zkontrolovat a změnit poskytnuté osobní údaje a po přihlášení na webové stránky elektronického obchodu v stránkách " Můj účet" zrušit svou registraci.
 4. Prodávající tímto informuje kupujícího, že podle zákona č. 18/2018 Z.z.o ochraně osobních údajů a o změnách některých zákonů ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZnPÚ")bude prodávající jako Správce zpracovávat osobní údaje kupujícího bez jeho souhlasu jako subjektu údajů, protože zpracování osobních údajů kupujícího bude prodávajícím prováděno v předsmluvních vztazích s kupujícím zapracováván použití osobních údajů kupujícího je nezbytné pro plnění kupní smlouvy, ve které kupující jedná jako jedna ze stran.
 5. Kupující může zaškrtnutím příslušného políčka před odesláním objednávky vyjádřit svůj souhlas s tím, aby TOR zpracovávala uchovával své osobní údaje, zejména ty, které jsou uvedeny výše a/nebo které jsou nezbytné pro činnost prodávajícího v souvislosti se zasíláním informací o nových produktech, slevách a propagačních akcích na nabízené zboží a jejich zpracováním ve všech jeho informačních systémech, o předávání informací o nových produktech, slevách a propagačních akcích na nabízené zboží.
 6. Prodávající se zavazuje zacházet s osobními údaji kupujícího a nakládat s nimi v souladu s platnými právními předpisy Slovenské republiky.
 7. Prodávající prohlašuje, že v souladu s TOR bude shromažďovat osobní údaje výhradně za účelem uvedeným v těchto Podmínkách.
 8. Prodávající prohlašuje, že v souladu s TDM bude shromažďovat osobní údaje pro jiné účely, než které jsou stanoveny v těchto Podmínkách, odděleně a zajistí, aby osobní údaje byly zpracovávány a používány výhradně způsobem, který odpovídá účelu, pro který byly shromážděny, a že je nespojuje s osobními údaji, které byly shromážděny pro jiné účely.
 9. Kupující uděluje prodávajícímu souhlas podle bodu 9.5. tyto reklamační a obchodní podmínky po pevně stanovenou dobu až do splnění účelu zpracování osobních údajů kupujícího. Po splnění účelu zpracování prodávající neprodleně zajistí zničení osobních údajů kupujícího. Souhlas se zpracováním osobních údajů může kupující kdykoli písemně odvolat. Souhlas zaniká do 1 měsíce od obdržení odvolání souhlasu kupujícím prodávajícímu.
 10. Kupující bude před odesláním objednávky požádán o potvrzení zaškrtnutí políčka, že mu prodávající oznámil dostatečným, srozumitelným a nezaměnitelným způsobem:
 1. jejich identifikační údaje uvedené v článku 1těchto Obchodních podmínek,
 2. identifikační údaje třetí strany, kterou je společnost, která dodává objednané zboží kupujícímu, aby tyto údaje byly uvedeny v akceptaci,
 3. účel zpracování osobních údajů, kterým je uzavření kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím,
 4. že bude zpracovávat osobní údaje kupujícího v rozsahu jména a příjmení, trvalé adresy včetně PSČ, telefonního čísla a e-mailové adresy, pokud je kupující fyzická osoba a v rozsahu obchodního jména, adresy sídla včetně PSČ, identifikačního čísla, telefonního čísla a e-mailové adresy, je-li kupující právnickou osobou,
 5. že kupující je povinen poskytnout požadované osobní údaje,
 1. Prodávající prohlašuje, že bude zpracovávat osobní údaje v souladu s dobrými mravy a bude jednat způsobem, který není v rozporu se SNP nebo jinými obecně závaznými právními předpisy nebo je obchází. Prodávající prohlašuje, že souhlas subjektu údajů nebude vymáhán ani podmíněn hrozbou odmítnutí smluvního vztahu, služby, zboží nebo povinnosti stanovené prodávajícím.
 2. Kupující má právo na písemnou žádost prodávajícího požadovat, aby
 1. potvrzení, zda jsou zpracovávány osobní údaje o její osobě,
 2. účel zpracování osobních údajů,
 3. v obecně srozumitelné formě informace o zpracování jeho osobních údajů v informačním systému a o jeho stavu v rozsahu, v jakém:
  1. identifikační údaje prodávajícího a zástupce prodávajícího, jsou-li jmenováni,
  2. identifikační údaje zprostředkovatele; to neplatí, pokud prodávající při shromažďování osobních údajů neudržuje § 34 ZnOOÚ,
 4. v obecně srozumitelné formě přesné informace o zdroji, ze kterého získal své osobní údaje ke zpracování,
 5. v obecně srozumitelné formě kopii jeho osobních údajů, které jsou předmětem zpracování,
 6. doplňující informace, které jsou s přihlédnutím ke všem okolnostem a podmínkám zpracování osobních údajů nezbytné k tomu, aby kupující zaručil svá práva a zájmy chráněné zákonem v rozsahu, zejména
  1. informace o dobrovolném nebo povinnosti poskytnout požadované osobní údaje; pokud prodávající získá osobní údaje kupujícího na základě souhlasu kupujícího podle Zn PO, informuje jej rovněž o době platnosti souhlasu, a pokud povinnost kupujícího poskytnout osobní údaje vyplývá z přímo vymahatelného právně závazného aktu Evropské unie, mezinárodní smlouvy, kterou je Slovenská republika vázána, nebo zákona, prodávající informuje kupujícího o právním základu, který mu tato povinnost ukládá, a informuje jej o důsledcích odmítnutí poskytnout osobní údaje,
  2. informace o třetích stranách, pokud se předpokládá nebo je zřejmé, že jim budou osobní údaje sděleny,
  3. okruh příjemců, pokud se předpokládá nebo je zřejmé, že jim budou osobní údaje sděleny,
  4. formou zpřístupnění, mají-li být osobní údaje zveřejněny,
  5. třetích zemí, pokud se předpokládá nebo je zřejmé, že k předávání osobních údajů do těchto zemí bude dobíhat,
 7. opravu nepřesných, neúplných nebo zastaralých osobních údajů, které jsou předmětem zpracování,
 8. zničení jeho osobních údajů, pokud byl splněn účel jejich zpracování; je-li předmětem zpracování úřední dokumenty obsahující osobní údaje, může požádat o jejich vrácení,
 9. zničení jeho osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, pokud došlo k porušení VVV nebo jiných platných právních předpisů Slovenské republiky.
 1. Na bezplatnou písemnou žádost má kupující právo vznést námitku proti:
 1. zpracování jeho osobních údajů, o nichž se předpokládá, že jsou nebo budou zpracovávány pro účely přímého marketingu bez jeho souhlasu, a požadovat jejich zničení,
 2. použití osobních údajů uvedených v § 31 pro účely přímého marketingu v poštovní dopravě, nebo
 3. poskytnutí osobních údajů uvedených v § 31 pro účely přímého marketingu.
 1. Na bezplatnou písemnou žádost má kupující právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů prodávajícím v případech podle § 31 ŘSD vyjádřením oprávněných důvodů nebo předložením důkazů o neoprávněném zásahu do jeho práv a zákonem chráněných zájmů, které jsou nebo mohou být v konkrétním případě takovým zpracováním osobních údajů poškozeny; pokud tomu není zabráněno právními důvody a prokázáno, že námitka kupujícího je oprávněná, je prodávající povinen osobní údaje zablokovat a zničit, proti jehož zpracování se kupující bez zbytečného odkladu ohradil, jakmile to okolnosti dovolí.
 2. Kupující má na písemnou žádost nebo osobně, pokud věc nemůže odolat odkladu, dále právo kdykoli vznést námitku u prodávajícího a nepodrobit se rozhodnutí prodávajícího, které by pro něj mělo právní účinky nebo významný dopad, pokud je takové rozhodnutí vydáno výhradně na základě jednání automatizovaného zpracování jeho osobních údajů. Kupující má právo požádat prodávajícího, aby vydané rozhodnutí přezkoumal jinou metodou, než je automatizovaná forma zpracování, přičemž prodávající je povinen vyhovět žádosti kupujícího tím, že bude mít rozhodující úlohu při přezkumu rozhodnutí oprávněnou osobou; prodávající informuje kupujícího o způsobu kontroly a výsledku nálezu ve lhůtě uvedené v odstavci 9.18 těchto Obchodních podmínek. Kupující toto právo nemá pouze tehdy, pokud je stanoveno zvláštním zákonem, který stanoví opatření na ochranu oprávněných zájmů kupujícího, nebo pokud v rámci předsmluvních vztahů nebo během existence smluvních vztahů prodávající vydal rozhodnutí o vyhovující žádosti kupujícího, nebo pokud prodávající přijal jiná přiměřená opatření podle smlouvy k ochraně oprávněných zájmů kupujícího.
 3. Uplatní-li kupující své právo písemně a obsah jeho žádosti naznačuje, že své právo uplatní, považuje se žádost za podánu podle tohoto zákona; žádost podanou e-mailem nebo faxem doručí kupující písemně nejpozději do tří dnů ode dne odeslání.
 4. Má-li kupující podezření, že jeho osobní údaje jsou zpracovávány protiprávně, může úřadu pro ochranu osobních údajů podat oznámení. Nemá-li kupující plnou právní kapacitu, může jeho práva vykonávat zákonný zástupce.
 5. Prodávající je povinen písemně zpracovat žádost kupujícího v souladu s těmito obchodními a reklamačními podmínkami, nebo vyhovět požadavkům kupujícího podle ZnPOÚ a písemně ho informovat nejpozději do 30 dnů od obdržení žádosti nebo žádosti.
 6. Omezení práv kupujícího podle DSPO, prodávající neprodleně písemně uvědomí subjekt údajů a úřad má ochranu osobních údajů.
 7. Prodávající tímto informuje kupujícího, že v souladu se ZnPO se při zpracování osobních údajů kupujícího předpokládá, že osobní údaje kupujícího budou poskytnuty a zpřístupněny následujícím třetím stranám nebo okruhu příjemců:

IN TIME, s.r.o., se síní na: Senecká cesta 1, 900 28 Ivanka pri Dunaji, IČO:31342621, zapsána v obchodním rejstříku Okresního soudu Bratislava I, sekce: Sro, spisová značka: 4376/B

Slovak Parcel Service s.r.o. Sídlo: Senecká cesta 1, 900 28 Ivanka pri Dunaji, ID: 31329217, DIČ: 2020351993, DIČ: SK 2020351993, zapsáno v obchodním rejstříku Okresního soudu Bratislava I, oddíl Sro. Vložte č. 3215/B

Packeta Slovakia s. r. o., Kopčianska 3338/82 A, 851 01 Bratislava, Společnost zapsaná v obchodním rejstříku Okresního soudu Bratislava I, sekce: s.r.o., vs.: 105158/B, ID:48136999, DIČ:SK2120099014

Slovenská pošta, a.s., ID:36631124, DIČ:2021879959, DIČ:SK2021879959 podle §4, Sídlo: Partizánská cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, Obchodní rejstřík Okresního soudu Banská Bystrica, sekce: Sa, Spis č. 803/S

Direct Parcel Distribution SK, s.r.o., se sídlem Pri letisku 5, 821 04 Bratislava, IČO: 35834498

Balíkobot, s.r.o., Revoluční 1200/16, 110 00 Praha 1 – Nové Město, IČ: 06283799, DIČ: CZ06283799

10. Odstoupení od kupní smlouvy

10.1. Je-li nemožné splnit jeho povinnosti ze strany prodávajícího vyplývající z kupní smlouvy z důvodu prodeje zásob, nedostupnosti zboží nebo pokud výrobce, dovozce nebo dodavatel zboží dohodnutého v kupní smlouvě přerušil výrobu nebo provedl tak významné změny, jako je plnění povinností prodávajícího vyplývajících z kupní smlouvy nebo z důvodu vyšší moci, nebo dokonce v případě úsilí, o to od něj nelze spravedlivě požádat, není schopen dodat zboží zákazníkovi ve lhůtě stanovené těmito obchodními podmínkami nebo v ceně uvedené v objednávce, je prodávající povinen o této skutečnosti neprodleně informovat kupujícího a zároveň je povinen nabídnout kupujícímu náhradní plnění nebo možnost kupujícího odstoupit od kupní smlouvy (zrušit objednávku). V případě, že kupující odstoupí od kupní smlouvy z důvodů uvedených v tomto bodě této reklamace a obchodních podmínek, je prodávající povinen vrátit kupujícímu již zaplacenou zálohu na zboží sjednané v kupní smlouvě do 14 dnů od oznámení odstoupení převodem na účet určený kupujícím.

10.2. Kupující je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy bez udáni důvodu v souladu s námi. § 7 a zákon č. 102/2014 Z.z. o ochraně spotřebitele při prodeji na dálku (dále jen "zákon o ochraně spotřebitele v prodeji na dálku") do 14 dnů ode dne převzetí zboží, resp. ode dne uzavření smlouvy o poskytování služby nebo smlouvy o poskytování elektronického obsahu nedodávaného na hmotném nosiči, pokud prodávající splnil informační povinnosti včas a řádným způsobem podle § 3 zákona o ochraně spotřebitele v prodeji na dálku.

10.3. Kupující má v této lhůtě po převzetí právo vybalit a otestovat zboží způsobem podobným tomu, který je obvyklé při nákupu v klasickém "kamenném" obchodě, a to v rozsahu nezbytném pro určení povahy, vlastností a funkčnosti zboží.

10.4. Začátek lhůty pro odstoupení od smlouvy je stanoven na den, kdy kupující nebo jím určená třetí osoba, s výjimkou dopravce, převezme všechny části objednaného zboží nebo

a dodává zboží sestávající z několika kusů nebo kusů ode dne přijetí poslední části nebo posledního kusu;

 1. b) zboží objednané kupujícím v jedné objednávce je dodáno odděleně ode dne převzetí zboží, které bylo dodáno jako poslední,

c na základě smlouvy je zboží dodáváno opakovaně po omezenou dobu ode dne převzetí prvního dodaného zboží.10.5. Kupující může odstoupit od kupní smlouvy, jejíž předmětem je nákup zboží ještě před začátkem lhůty pro odstoupení od smlouvy.

10.6. Odstoupení vyžaduje písemnou formu způsobem, který nepochybuje o tom, že k odstoupení došlo omylem nebo ve formě zápisu na jiném trvalém nosiči nebo pomocí formuláře připojeného k příloze 1 těchto Obchodních podmínek. Ochranná lhůta se považuje za dodrženou, pokud bylo oznámení o odstoupení zasláno prodávajícímu nejpozději poslední den lhůty podle § 7 odst.

10.7. Odstoupení od kupní smlouvy podle předchozího bodu těchto obchodních a reklamační podmínky musí obsahovat informace požadované ve formuláři pro odstoupení od smlouvy, který je přiložen k příloze 1 těchto obchodních a reklamačních podmínek, zejména identifikaci kupujícího, číslo a datum objednávky, přesnou specifikaci zboží, způsob, jakým má prodávající vrátit již přijaté plnění, zejména číslo účtu a/nebo poštovní adresu kupujícího.

10.8. V případě odstoupení od kupní smlouvy kupujícím bude od počátku zrušena i jakákoli doplňková smlouva související s kupní smlouvou, od níž kupující odstoupil. Od kupujícího nelze vyžádá žádné náklady ani jiné poplatky spojené se zrušením doplňkové smlouvy, s výjimkou náhrady nákladů a plateb uvedených v § 9 odst. 3, ust. § 10 odst. 3 a 5 zákona o ochraně spotřebitele při prodeji na dálku a ceny služby, je-li předmětem smlouvy poskytování služby a služba je plně poskytována.

10.9. Do 14 dnů ode dne odstoupení od kupní smlouvy je kupující povinen zaslat zboží zpět na adresu sídla provozovatele bez zbytečného odkladu nebo je předat prodávajícímu nebo osobě oprávněné prodávajícím převzít zboží. To neplatí, pokud prodávající navrhl, aby si zboží vyzvedl osobně nebo prostřednictvím jím pověřené osoby. Lhůta uvedená v první větě tohoto bodu těchto obchodních a reklamační podmínky se považuje za dodrženou, pokud bylo zboží předáno k přepravě nejpozději poslední den této lhůty.

10.10. Kupující je povinen dodat prodávajícímu zboží kompletní včetně kompletní dokumentace, nepoškozené, pokud možno v původním obalu a nepoužívané.

10.11. Doručovací zásilku prodávající převzít nebude. Doporučuje se pojistit zboží. Prodávající je povinen vrátit kupujícímu bez zbytečného odkladu nejpozději do 14 dnů ode dne obdržení oznámení o odstoupení od smlouvy veškeré platby, které od něj obdrží na základě kupní smlouvy nebo v souvislosti s ní, včetně nákladů na dopravu, dodání a poštovné a dalších nákladů a poplatků. Prodávající není povinen vrátit kupujícímu platby podle tohoto bodu těchto obchodních a reklamační podmínky před dodáním zboží nebo do doby, než kupující prokáže, že zboží je prodávajícímu zasláno zpět, pokud prodávající nenavrhne vyzvednout zboží osobně nebo prostřednictvím jím pověřené osoby.

10.12. Náklady na vrácení zboží prodávajícímu nese kupující. Zboží je vráceno přímo prodávajícímu nebo osobě oprávněné prodávajícím k jeho převzít. To neplatí, pokud prodávající souhlasil s tím, že tyto náklady ponese sám nebo pokud nesplnil svou povinnost podle § 3(1)i zákona o ochraně spotřebitele při prodeji na dálku.

10.13. Kupující odpovídá pouze za snížení hodnoty zboží vyplývající z takového nakládání se zbožím, které přesahuje zacházení nezbytné pro určení vlastností a funkčnosti zboží. Spotřebitel neodpovídá za snížení hodnoty zboží, pokud prodávající nesplnil informační povinnost o práva spotřebitele odstoupit od smlouvy podle § 3 písm. 1 písm. h) zákona o ochraně spotřebitele při prodeji na dálku.

10.14. Prodávající je povinen vrátit kupujícímu kupní cenu zboží stejným způsobem jako kupující použitý při platbě, pokud se s kupujícím nedohodnou na jiném způsobu vrácení daně, aniž by v této souvislosti kupujícímu byly účtovány dodatečné poplatky.

10.15. V případě odstoupení kupujícího od smlouvy a dodání použitého, poškozeného nebo neúplného zboží prodávajícímu se kupující zavazuje prodávajícímu zaplatit:

 1. o hodnotu, o kterou byla hodnota zboží snížena podle § 457 občanského zákoníku ve skutečné výši
 2. náklady vzniklé prodávajícímu v souvislosti s opravou zboží a jeho restaurováním, vypočtené podle ceníku pro pozáruční servis zboží.

Kupující je podle tohoto bodu reklamace a obchodních podmínek povinen zaplatit prodávajícímu náhradu škody ve výši rozdílu mezi kupní cenou zboží a hodnotou zboží v době odstoupení od kupní smlouvy.

10.16. V souladu s § 7 odst. 6 zákona o ochraně spotřebitele při prodeji na dálku nesmí kupující odstoupit od smlouvy, jejíž předmětem je:

 • prodej zboží vyrobeného v souladu se zvláštními požadavky spotřebitele, zboží na zakázku nebo zboží určeného speciálně pro jednoho spotřebitele,
 • prodej zboží uzavřeného v ochranných obalech, které není vhodné k vrácení ze zdravotních nebo hygienických důvodů a jehož ochranné obaly byly po dodání porušeny,
 • prodej zvukových záznamů, videozáznamů, zvukových záznamů, knih nebo počítačového softwaru prodávaného v ochranném obalu, pokud spotřebitel obal rozvážel,
 • poskytování jiného elektronického obsahu než na hmotném nosiči, pokud se jeho poskytnutí vyjádřilo s výslovným souhlasem spotřebitele a spotřebitel uvedl, že byl řádně poučen, že vyjádřením takového souhlasu ztrácí právo na odstoupení od smlouvy.
 • prodej zboží, které bylo v době uzavření smlouvy a převzetí zboží od prodávajícího kupujícímu sestaveno, sestaveno nebo použito tak, aby jeho obnovení prodávajícím nebylo možné bez zvýšeného úsilí a zvýšených nákladů, např. kompozitního nebo montovaný nábytek atd.

10.17. Ustanovení čl. 10 těchto obchodních a reklamační podmínky se výslovně nevztahují na subjekty, které nevyhověly definici spotřebitele stanovenou v § 2 a zákona.

11. Závěrečná ustanovení

11.1. V případě uzavření kupní smlouvy písemně musí být jakákoli změna

11.2. Strany se dohodly, že komunikace mezi nimi bude mít podobu e-mailových zpráv.

11.3. Vztahy, které se neřídí těmito obchodními a reklamačními podmínkami, podléhají příslušným ustanovením občanského zákoníku, zákona, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickém obchodu a o změnách zákona č. 128/2002 Z.z. o státní kontrole vnitřního trhu ve věcech ochrany spotřebitele a o změnách některých zákonů ve znění zákona č. 284/2002 Z.z. ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 102/2014 Z.z. o ochraně spotřebitele při prodeji na dálku.

11.4. Tyto Obchodní podmínky nabývá účinnosti vůči kupujícímu uzavřením kupní smlouvy.

11.5. Před odesláním objednávky bude kupující požádán o potvrzení zaškrtnutím políčka, že se seznámil, přečetl, porozuměl a plně souhlasí s těmito Obchodními podmínkami.

12. Alternativní řešení sporů

12.1. Kupující má právo požádat prodávajícího o náhradu škody, pokud má pocit, že prodávající porušil svá práva nebo neudělil nárok tak, aby byl spokojen. Pokud prodávající na žádost do 30 dnů neodpoví nebo na něj odpoví zamítnutím, může spotřebitel předložit návrh na zahájení alternativního řešení sporů subjektu alternativního řešení sporů (dále jen "subjekt alternativního řešení sporů") podle zákona č. 391/2015 ADR, subjekty alternativního řešení sporů (dále jen "subjekt alternativního řešení sporů") podle zákona č. 391/2015 ADR, subjekty alternativního řešení sporů jsou orgány a oprávněné právnické osoby. Spotřebitel může podat žádost způsobem uvedeným podle § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. Žádost lze podat také online prostřednictvím Platformy pro alternativní řešení sporů ODR.

Alternativní řešení sporů je vyhrazeno výhradně spotřebitelům, nikoli nakupujícím. Spor je řešen mezi spotřebitelem a prodávajícím, kteří uzavřeli smlouvu uzavřenou na dálku a jejichž spor má hodnotu více než 20 EUR. Maximální poplatek, který může alternativní řešení sporů požadovat, je 5 EUR od kupujícího na pokrytí nákladů.